ثبت نام در بانک اطلاعاتی نخبگان جوان آموزش و پرورش خراسان رضوی

این فرم ثبت نام برای سه گروه نخبه جوان طرح ریزی شده است: 1- معلمان 2- دانشجو معلمان 3- دانش آموزان
 • Please enter a value between 0 and 5.
 • در صورت اداری بودن نام کارشناسی و پست سازمانی قید شود
 • Please enter a value between 0 and 20.
 • لطفا عکس پرسنلی از مقدار عکس 300 کیلوبایت بیشتر نباشد
 • بخش توانمندی ها

  تکمیل اطلاعات دقیق ضروری است
  لطفا یکی از گزینه هایی که بیشترین مهارت را دارید انتخاب نمایید.
 • نام و مشخصات کتاب یا مقاله( به زبان تدوین شده)تاریخ و محل انتشار آن 
  Add a row
  این قسمت عناوین تالیفات خود را وارد نمایید
 • موضوعتاریخمحلشماره گواهی ثبت یا نشر 
  Add a row
 • عنوان گواهینامهرشته تحصیلی یا کارآموزیتاریخ شروعتاریخ پایانمدت دورهنام موسسه 
  Add a row
 • موضوعتاریخرتبهسطحارگان صادر کننده 
  Add a row
  کلیه رتبه ها و مقام هایی که در سطح استان و کشور می باشد قید فرمایید
 • نام فعالیتنهاد یا ارگان مرتبطمیزان فعالیت و نحوه فعالیتچگونگی ارتباط با آموزش و پرورش 
  Add a row
  منظور آندسته از فعالیت هایی است که به صورت جنبی بوده و می توان آنرا در ارتقاء اهداف آموزش و پرورش بکار گرفت.
 • سمترسته فعالیتمیزان فعالیت و نحوه فعالیتدست آورد ها و نتایج سمت مذکور 
  Add a row
  منظور آندسته از فعالیت هایی است که در سمت های مختلف مدیریتی و پژوهشی انجام وظیفه نموده اید اهداف آموزش و پرورش بکار گرفت.
 • آیا وسیله نقلیه دارید؟نوع وسیله نقلیه 
  Add a row
  این به آن معنی است که در آینده ما می توانیم از توانمندی های شما در تقویت گروه مشاوران جوان بهره بجوییم.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.