فرم تکمیل مشخصات معلمین مدرس در خارج کشور

همکاران عزیزی که اعزام به خارج کشور داشته اند به منظور استفاده از تجارب بین المللی ایشان در راستای ارتقاء نظام تعلیم و تربیت و سند تحول می توانند فرم مذکور را تکمیل نموده تا در اولین فرصت نسبت به تشکیل کارگروه تجارب بین المللی معلیمن اقدام گردد.
  • Add a row
  • Price: 0 Quantity: